Menu

Privacy Verklaring

PRIVACY

PRIVACY STATEMENT
RACING CLUB ROESELARE VZW

INLEIDING
Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. GDPR, ofwel
General Data Protection Regulation, vervangt alle nationale privacywetgeving van alle
Europese lidstaten. Racing Club Roeselare vzw (RCR vzw) stelt zijn beleid inzake de
bescherming van uw persoonsgegevens in regel met deze wetsbepalingen.
RCR vzw hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van
haar leden, contacten en bezoekers van de website. Daarom willen wij u duidelijk
informeren over hoe RCR vzw omgaat met het behandelen en het beveiligen van de
persoonlijke gegevens. Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke
persoonsgegevens RCR vzw verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u
moet doen als u uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken, wijzigen of
verwijderen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is RCR vzw.
Adres: Kachtemsestraat 352 – 8800 Roeselare
Indien u vragen heeft over de manier waarop RCR vzw met uw gegevens omgaat, of
indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk
ogenblik een email sturen naar info@racingclubroeselare.be. Op dit adres kan u ook
terecht indien u uw gegevens wenst in te zien of te laten wijzigen.

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS
RCR vzw is hobbyclub met als activiteiten het racen met modelbouwauto’s. Onze
doelstellingen zijn de volgende:

 • Racen met modelbouwauto’s
 • Promoten van de hobby
 • Doorgeven van technische kennis
 • Organiseren van westrijden
 • Vertegenwoordigen van haar leden bij andere organisaties
 • ...

RCR vzw houdt enkel gegevens bij over personen die noodzakelijk zijn voor:

 • Het uitvoeren van een schriftelijke overeenkomst: lidmaatschap, uitnodiging
  voor deelname aan wedstrijden,....
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van RCR vzw zoals
  hierboven beschreven nodig voor het bestaan van RCR te garanderen
 • Het voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan RCR vzw onderhevig is
 • Het bekomen van subsidiering door de overheid
 • De beslechting van eventuele geschillen.

RCR vzw bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven
omschreven doelstellingen. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven
voor archiefdoeleinden.

(PERSOONS)GEGEVENS DIE RCR VZW VERWERKT
De gegevens die RCR verzamelt, zijn steeds gerelateerd aan de persoon die het
lidmaatschap aanvraagd. Enkel van RCR-bestuurders worden specifieke persoonlijke
gegevens verzameld om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen opgelegd
door de VZW-wetgeving, ed.
Hierna volgt een opsomming:

 • Naam en adresgegevens ten behoeve van algemene administratie;
 • Type lidmaatschap om juiste lidmaatschapsbijdrage te kunnen aanrekenen;
 • Contactpersonen met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, adres,
  telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven en digitale
  nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan activiteiten;
 • Identiteitskaartgegevens en privé-gegevens van wettelijke vertegenwoordigers
  van RCR (i.e. bestuurders).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
RCR vzw zal de door haar verwerkte persoonsgegevens niet uitwisselen met derden
tenzij uitdrukkelijk medewerking en akkoord wordt verleend in het kader van
specifieke campagnes.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
RCR vzw registreert enkel gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en
door u zelf zijn opgegeven. Sommige persoonsgegevens worden ons automatisch
toegezonden. Zo kan automatisch uw TCP/IP-adres geregistreerd worden, het merk
en de versie van uw navigator, het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort
besturingssysteem waar u gebruik van maakt, de domeinnaam van de website
vanwaar u met onze site aangesloten bent, en de laatst bezochte webpagina.
Wij kunnen via cookies automatisch gegevens registreren.

BEWARING VAN GEGEVENS
Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op:

 • inzage in uw gegevens;
 • verbetering van deze gegevens;
 • uitschrijving of verzoek om vergeten te worden, tenzij dit strijdig is met de
  wettelijke verplichtingen van de vereniging RCR vzw.

Deze zaken kan u melden via mail aan: info@racingclubroeselare.be.


GEBRUIK VAN COOKIES
Cookies zijn kleine computerbestanden die door de server van onze websites
verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.
U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van
uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies
van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een
cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u
naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet RCR vzw toe op de beveiliging van deze
informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot,
aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking
van persoonsgegevens. Onze bestuursleden zijn verplicht uw persoonsgegevens
vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.
Datalekken zullen onmiddellijk gemeld worden aan de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

FOTO’S
Door aansluiting geeft het lid aan de RCR vzw de toelating om in het kader van de
activiteiten van de club afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die
afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de club
Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn,
deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking
voor RCR vzw tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

LINKS
Op de websites van RCR vzw vindt u links naar websites van andere partijen. RCR vzw
is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw
(persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de
disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u
bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID
RCR vzw heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de
overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na.
Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Laatst gewijzigd: 20 maart 2020.

Racing Club Roeselare

Kachtemsestraat 352

Roeselare - België

...onze sponsors